Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Shadow Esthetics s.r.o.
Jaurisova 515/4, 1
40 00 Praha 4
IČ: 03282490
DIČ: CZ03282490
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka C  301262
zasílací adresa: Michal Pletka - Facer.cz, Podmokelská 753/29 405 02 Děčín 
Email: info@facer.cz
Web: www.facer.cz
(dále i „FACER “ nebo „komisionář“) 
Čl. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikajících v souvislosti nebo na základě komisionářské smlouvy uzavřené distančně prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na www.facer.cz mezi komisionářem, tj. obchodní společností Shadow Esthetics s.r.o., IČ: 03282490, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka C 229780 a komitentem, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou. Bankovní spojení na komisionáře: bankovní účet č. 2201546738/2010 (CZK) vedený u Fio banka, a.s.

 1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek komisionáře umístěné na výše uvedené adrese www.facer.cz a s tím související právní vztahy.
 2. Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat v komisionářské smlouvě. Tyto odchylná ustanovení mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí komisionářské smlouvy a jsou závazné pro obě smluvní strany. Komisionářská smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Komisionář si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek.

Čl. II
DEFINICE POJMŮ

  1. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
  2. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá komisionářskou smlouvu s komisionářem pro svoji osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
  3. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
  4. Komisionářem se rozumí obchodní společnost Shadow Esthetics s.r.o.IČ: 03282490, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka C 301262, ve smyslu § 2445 občanského zákoníku (dále také "komisionář“).
 1. Komitentem se rozumí fyzická či právnická osoba, která s komisionářem uzavírá komisionářskou smlouvu ve smyslu ustanovení § 2455 občanského zákoníku, tedy osoba, pro kterou komisionář obstará na účet komitenta svým vlastním jménem určitou záležitost -  např. uzavření kupní smlouvy s velkoobchodním partnerem, a to za odměnu (dále také „obstarání záležitosti“).
 2. Velkoobchodním partnerem je fyzická či právnická osoba (dále také "partner"), která je registrovaná jako velkoobchodní partner komisionáře, se kterou má komisionář sjednanou ústní nebo písemnou dohodu o spolupráci, případně smlouvu o obchodním zastoupení (dále také „smlouva o spolupráci“), a u které komisionář obstará záležitost pro komitenta, kdy partnerem mohou být i osoby působící na zahraničním trhu.
 3. Pojmem „FACER.CZ“ se rozumí internetový portál – webové rozhraní, a to elektronický systém provozovaný komisionářem na http://www.facer.cz, na kterém je prezentováno zboží partnera (dále také „internetový portál“).

Čl. III
UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace komitenta provedené na webové stránce může komitent přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může komitent provádět zadávání příkazu pro komisionáře (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může komitent provádět zadání příkazu též bez registrace z webového rozhraní internetového portálu.
 2. Při registraci na webové stránce a při zadávání příkazu je komitent povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je komitent při jakékoliv změně těchto údajů povinen aktualizovat. Údaje uvedené komitentem v uživatelském účtu a při zadávání příkazu jsou komisionářem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Komitent je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že komisionář nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany komitenta.
 4. Komitent není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Komisionář může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy komitent svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy komitent poruší své povinnosti z komisionářské smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Komitent bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení komisionáře, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

Čl. IV.
Uzavření komisionářské smlouvy a obstarání záležitosti

 1. Prostřednictvím internetového portálu uděluje komitent komisionáři příkaz k obstarání záležitosti - k objednání zboží od partnera (dále také „příkaz“ nebo „objednávka“).
 2. Komisionář se na základě uděleného příkazu zavazuje od partnera pro komitenta objednat zboží specifikované v příkazu, tedy uzavřít kupní smlouvu (dále také „kupní smlouva“) a to na účet komitenta vlastním jménem. Komisionáři náleží za obstarání záležitosti odměna a náhrada nákladů, které vynaložil při obstarání záležitosti.
 3. Komisionář upozorňuje komitenta, že obrázky zboží na FACER.CZ mohou mít ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, stejně tak velikost zboží. Bližší specifikace vlastností zboží je uvedena slovním popisem atributů u zboží na FACER.CZ.
 4. Předmět kupní smlouvy – zboží, si komitent zvolí prostřednictvím internetového portálu vytvořením příkazu. Příkaz obsahuje specifikaci objednaného zboží a počet kusů, cenu za zboží, za balení a přepravu (dále dohromady také „cena za zboží“), a dále zejména údaje:
 • informace nezbytné k charakterizaci své osoby,
 • způsob úhrady ceny za zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení zboží včetně balného,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále také „objednávka“, příkaz“).
 • Cena za zboží je včetně odměny komisionáře a nákladů za obstarání záležitosti (dále také „odměna komisionáře“). Cena nabízeného zboží je bez DPH (daně z přidané hodnoty). Komisionář jsem plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Cena za zboží nezahrnuje poplatky za celní řízení a náklady s ním spojené, kdy předmětem komisionářské smlouvy není závazek komisionáře obstarat pro komitenta celní řízení a jednání/úkony s tím související.
 • Komisionář bez zbytečného odkladu po obdržení příkazu, komitentovi potvrdí elektronickou poštou přijetí příkazu a svůj závazek k obstarání záležitosti (dále také „potvrzení“), a to na adresu elektronické pošty komitentem uvedenou v uživatelském rozhraní či v příkazu (dále jen „elektronická adresa komitenta“), Toto potvrzení je chápáno jako akceptace příkazu komitenta komisionářem. Toto potvrzení obsahuje specifikaci obstarávané záležitosti, tj. specifikaci objednávaného zboží - zboží a počet kusů, cenu za zboží, způsob a termín doručení a přílohou je faktura. Pokud se tyto údaje v e-mailu o přijetí příkazu neshodují s původním příkazem, jedná se o novou nabídku ze strany partnera, o které komisionář informuje komitenta a kterou musí komitent komisionáři potvrdit. V případě, že nedojde k potvrzení a úhradě faktury ze strany komitenta, nedošlo k platnému uzavření komisionářské smlouvy a komisionář není povinen obstarat záležitost pro komitenta. Za podstatné podmínky příkazu se považuje zejména přesná specifikace zboží a jeho počtu, cena za zboží, způsob a termín doručení. Komisionář vykonává pro komitenta zpracování příkazů v okamžiku, kdy je platba za zboží připsána na účet komisionáře, tedy dojde k úhradě faktury vystavené komisionářem.
 • Úhradou faktury uděluje komitent výslovný souhlas s okamžitým plněním příkazu, zadaném komisionáři.
 • Komisionář je vždy oprávněn v závislosti na charakteru příkazu (množství zboží, výše ceny zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat komitenta o dodatečné potvrzení příkazu (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi komitentem a komisionářem vzniká potvrzením přijetí příkazu dle tohoto článku bod 5 smluvních podmínek (akceptací), které komisionář zašle komitentovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu komitenta.
 • Komitent má právo odvolat příkaz bez udání důvodu ihned po jeho odeslání a to až do doby, než vznikne závazek komisionáře vůči třetí osobě – komitent obdrží e-mail - zprávu s číslem zásilky a informací, že zboží bylo odesláno. Po tomto emailu – zprávě, je případné odvolání příkazu možné, ale je pouze na zvážení a dobré vůli Komisionáře, není povinností. Odvolání příkazu komitent učiní tak, že zašle email komisionáři o odvolání příkazu na email: info@facer.cz, v němž příkaz identifikuje.
 • Nabídka zboží a ceny za zboží uvedené na internetovém portálu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém portálu, a to v závislosti na aktualizaci zboží a cen ze strany partnera. Internetový portál obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále také „náklady přepravy“). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na internetovém portálu se mohou změnit v závislosti na změně nákladů na přepravu ze strany partnera.
 • Komisionář upozorňuje komitenta, že veškeré nabídky zboží umístěné na internetovém portálu jsou nezávazné a partner není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. V případě, že partner neuzavře kupní smlouvu a komisionář proto není schopen příkaz splnit, je komisionář oprávněn od komisionářské smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, Odstoupení doručí komisionář komitentovy ve formě e-mailu na elektronickou adresu sdělenou komitentem.
 1. Komitent bere na vědomí, že komisionář není povinen uzavřít komisionářskou smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči komisionáři.
 2. Komitent souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání komisionářské smlouvy. Náklady vzniklé komitentovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením komisionářské smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí komitent sám.
 3. Z právního jednání učiněného komisionářem vůči třetí osobě nevznikají práva ani povinnosti komitentovi, nýbrž komisionáři samotnému.
 4. Od pokynů komitenta se může komisionář odchýlit, je-li to v zájmu komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas; jinak komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj účet, odmítne-li účinky jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dozvěděl.
 5. Obstará-li komisionář záležitost pro komitenta za výhodnějších podmínek, než jaké mu komitent určil,
 6. Koupil-li komisionář věc za vyšší cenu, než jakou určil komitent, může komitent odmítnout koupi, jako by se nebyla stala na jeho účet, pokud se mu komisionář zároveň s podáním zprávy o koupi nezavázal zaplatit rozdíl v ceně. Neodmítne-li komitent koupi bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy o koupi, platí, že ji schválil.
 7. Komisionář chrání komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu komitentova příkazu.
 8. Komisionář informuje průběžně komitenta o plnění jeho příkazu. Nejpozději po doručení objednaného zboží komitentovi provede komisionář vyúčtování, postoupí komitentovi práva nabytá v souvislosti s obstaráním záležitosti (dále také „zpráva“) a vydá mu vše, co při tom získal, pokud to má ve svém držení a nebylo to dosud předáno do držení přímo komitentovi. Ve zprávě komisionář označí smluvní stranu, se kterou uzavřel kupní smlouvu. Zprávu komisionář zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu komitenta. Komitent je povinen zprávu bezodkladně zkontrolovat.
 9. Neuvede-li komisionář ve zprávě o provedení příkazu osobu, s níž na účet komitenta uzavřel kupní smlouvu, může komitent uplatnit svá práva proti samotnému komisionáři jako zavázanému z této smlouvy.
 10. Nemůže-li komisionář povinnost z komisionářské smlouvy splnit sám, může použít ke splnění komisionářské smlouvy jinou osobu.
 11. Porušil-li komisionář příkaz komitenta ohledně osoby, s níž měla být kupní smlouva uzavřena, ručí za splnění povinnosti osobou, se kterou kupní smlouvu uzavřel.
 12. Na pohledávku ze smlouvy, kterou komisionář pro komitenta uzavřel, se v poměru komitenta ke komisionáři nebo jeho věřiteli hledí jako na komitentovu pohledávku.
 13. Po dobu, kdy má komisionář u sebe věci převzaté od komitenta nebo pro komitenta, má povinnosti jako skladovatel. Hrozí-li na věci škoda nebo opomene-li komitent s věcí naložit, ač byl k tomu povinen, může komisionář věc prodat podle § 2428 občanského zákoníku. Komisionář má k věci, dokud se u něho nachází nebo dokud s ní může jinak nakládat, zadržovací právo k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy.
 14. Neplní-li třetí osoba povinnost z kupní smlouvy, kterou s ní komisionář uzavřel, vymůže komisionář na účet komitenta splnění této povinnosti. Právo, které tomu odpovídá, může komisionář komitentovi postoupit, pokud s tím komitent souhlasí.
 15. Komitent může požadovat na třetí osobě plnění, které pro něho komisionář opatřil, není-li komisionář z příčin na své straně s to sám zařídit, aby třetí osoba komitentovi plnila.
 16. Komisionář je zproštěn svého závazku doručením objednaného zboží komitentovi v souladu s čl. VI. smluvních podmínek. 

Čl. V.
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

 1. Cenu za zboží, která zahrnuje i odměnu komisionáře, které je předmětem kupní smlouvy a které komisionář pro komitenta obstarává, a případné další náklady spojené s dodáním zboží, hradí komitent jedním z následujících způsobů, který si zvolí v rámci odeslání příkazu:
  1. na účet komisionáře bankovní účet č. 115-8101730287/0100 (CZK) vedený u Komerční banka a.s. (dále také „účet komisionáře“).
  2. platební bránou bezhotovostně
 1. Hotovostní platba, ani platba na dobírku není možná.
 2. V případě bezhotovostní platby je komitent povinen uhrazovat cenu za zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek komitenta uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání na účet komisionáře.
 3. Cenu za zboží použije komisionář k úhradě kupní ceny hrazené při uzavření kupní smlouvy (dále také „obstarání záležitosti“) s partnerem.
 4. Daňový doklad za objednané zboží poskytne partner na vyžádání komitentovi. Komisionář nezajišťuje od partnera daňový doklad za objednané zboží, pokud o to není komitentem požádán.
 5. Úhradou faktury vystavené komisionářem uděluje komitent výslovný souhlas s okamžitým plněním příkazu, zadaném komisionáři.
 6. Faktura vystavená komisionářem má splatnost 14 dnů, bez její úhrady, není komisionář povinen vykonávat jakoukoliv činnost pro komitenta. 

Čl. VI.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsoby doručení zboží určuje komisionář v souladu s možnostmi partnera. Konkrétní způsob doručení si volí komitent při udělení příkazu.
 2. Zasláním příkazu komitent souhlasí s tím, že zboží je přímo doručováno na adresu komitenta, případně jiné osoby určené komitentem, kdy komitent bere na vědomí, že zboží nelze doručovat na adresu sídla nebo provozovny komisionáře. 
 3. Partner zajistí přepravu zboží na místo odběru určené komitentem za předpokladu, že toto místo je v České republice. Cena za zboží uvedena v internetovém portálu platí v případě doručování do České republiky. V případě doručování mimo Českou republiku za předpokladu vyšších nákladů za přepravu, bude komitent komisionářem informován o konečné částce dopravy ve formě e-mailu. Informování komitenta je v tomto případě nová nabídka ze strany partnera, kdy pokud komitent nepotvrdí navýšení nákladů za přepravu komisionáři nejpozději do 3 dní ode dne následujícího po dni zaslání informace o navýšení nákladů za přepravu, má se za to, že komitent udělený příkaz odvolal a závazek komisionáře zboží objednat zanikl.
 4. Komisionář, ani partner nezodpovídá za nedoručení v případě chybně zadaných údajů, zejména adresy, jména a příjmení.
 5. Komisionář se zavazuje obstarat záležitost pro komitenta, dle dostupnosti zboží a provozních možností partnera v co nejkratším termínu. Běžná doba dodání zboží ze strany partnera je 10-40 dnů od , . Komitent je s dobou dodání obeznámen předem (vždy uvedeno u zboží v popisu) a platbou ceny za zboží stvrzuje, že s dodací lhůtou souhlasí. Komisionář upozorňuje komitenta, že kupní smlouvy jsou uzavírány převážně s partnery z Číny, kdy může dojít k prodlení s dodávkou zboží.
 6. V případě, že zboží komitentovi 41. den nedorazí, kontaktuje komisionáře e-mailem, či telefonicky o vzniklé situaci. Komisionář zkontroluje časovou osu dodávaného zboží. Komisionář nemá povinnost do komitentovi vracet finanční prostředky v částečné nebo plné výši. V případě, že zboží nedorazí do 61. dne je komitent povinen znova zkontaktovat komisionáře telefonicky či e-mailem. Komisionář je povinen jednat v této věci s partnerem a v případě vrácení finančních prostředků za objednané zboží ze strany partnera z důvodu nedodání zboží komitentovi, je povinen tyto finanční prostředky vrátit komitentovi nejpozději do 14 dní ode dne, kdy je obdržel od partnera, na účet, ze kterého finanční prostředky komisionář obdržel.
 7. Komitent je povinen převzít zboží při dodání v místě, které určil v příkazu. V případě, že zboží komitent bez udání důvodu nepřevezme, je povinen uhradit případně vzniklé vícenáklady spojené s dodáním zboží (a to zejména poštovné a balné). V případě, že si komitent nepřevezme zboží/zásilku nebo si ji do termínu, který určí doručující společnost (zpravidla Česká pošta a.s.) nevyzvedne, není to bráno jako chyba ze strany komisionáře či partnera a má se za to, že zboží bylo řádně doručeno. Komisionář ani partner nemá povinnost v případě, že si komitent nepřevezme zboží ve lhůtě stanovené přepravcem vracet finanční prostředky.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je komitent povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí komitent zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu komitent stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Komitent je povinen zboží po jeho převzetí od přepravce prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, prokazatelně oznámit komisionářovi. To platí především pro případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem objednávky. V oznámení je komitent povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady. Komisionář je povinen uplatněné vady řešit s partnerem.
 9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky partnera nebo komisionáře, jsou-li jimi vydány.
 10. Komitent je povinen informovat komisionáře o doručení zboží. V případě, že komitent neinformuje komisionáře o doručení zboží do 60 dní ode dne, kdy zásilku oficiálně od doručovací společnosti převzal, má se za to, že zboží bylo komitentovi doručeno, kdy opak je povinen doložit komitent. Komisionář po obdržení zprávy o doručení zboží, případně po uplynutí lhůty 60 dní ode dne, kdy zásilku oficiálně od doručovací společnosti převzal, zašle komitentovi zprávu dle čl. IV bod 21 smluvních podmínek. 

Čl. VII.
ODSTOUPENÍ OD SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
 

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7 odst. 1, či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od komisionářské smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, kdy spotřebitel si zvolil tuto možnost během udělení příkazu.
 3. Odstoupení od komisionářské smlouvy zašle spotřebitel na adresu komisionáře: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 nebo na elektronickou adresu info@facer.cz, kdy do odstoupení od komisionářské smlouvy spotřebitel specifikuje příkaz udělený komisionáři.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 odst. 2 smluvních podmínek se komisionářská smlouva od počátku ruší.  Pokud již došlo k odeslání zboží od partnera, je komitent povinen a to nejpozději do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od jeho obdržení. Zboží musí být partnerovinepoškozené a neopotřebené a v původním obalu. Zboží se partnerovi vrací prostřednictvím komisionáře, tedy na adresu Shadow Esthetics s.r.o., Podmokelská 753/29 405 02 Děčín. Náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží partnerovi po odstoupení od komisionářské smlouvy si nese komitent sám.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 odst. 2 obchodních podmínek vrátí komisionář komitentovi finanční prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od komisionářské smlouvy, za předpokladu, že již došlo k vrácení zboží partnerovi, a to bezhotovostně na účet, ze kterého komisionář finanční prostředky od komitenta obdržel, nesdělí-li komitent včas (před odesláním platby) účet jiný. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který byl nabízen, vrátí se spotřebiteli náklady na dodání zboží (náklady za přepravu) ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Komisionář vrátí finanční prostředky v plné výši, s výjimkou případu dle tohoto článku bod 5 Obchodních podmínek. Komitent výslovně souhlasí, aby komisionář vůči vracené finanční částce provedl zápočet na pohledávky, které má za komitentem.
 7. V případě, že komitent po odstoupení od komisionářské smlouvy, nevrátí doručené zboží komisionáři na adresu uvedenou v čl. VII. odst. 4, není komisionář povinen vracet komitentovi jakékoli plnění, včetně plnění finančního. Finanční plnění, které obdržel komisionář od komitenta, je použito částečně k úhradě kupní ceny za zboží, které komitent obdržel od partnera a které mu prostřednictvím komisionáře nevrátil a k úhradě bezdůvodného obohacení, které vzniklo komisionáři vůči komitentovi s ohledem na splnění závazku na základě právního důvodu, který odpadl – tedy splnění závazku z komisionářské smlouvy, od které komitent odstoupil, kdy komisionář svůj závazek vůči komitentovi splnil. Komisionář je povinen o skutečnostech dle tohoto bodu komitenta informovat ve formě zprávy dle čl. IV bod 21 obchodních podmínek, a to včetně postoupení všech práv, které dosud nabyl v souvislosti s obstaráním záležitosti.
 8. Komitent bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká partnerovi vůči komitentovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
 9. Do doby převzetí zboží komitentem je komisionář oprávněn kdykoliv od komisionářské smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí komisionář komitentovi cenu za zboží v plné výši bez zbytečného odkladu nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů, a to bezhotovostně na účet určený komitentem.
 10. Je-li společně s obstaráním záležitosti poskytnut komitentovi dárek, je darovací smlouva mezi komisionářem a komitentem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy nebo komisionářské smlouvy komitentem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a komitent je povinen komisionáři vrátit i poskytnutý dárek.

Čl. VIII
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

 1. V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) je komisionář povinen řešit s partnerem práva z vadného plnění.
 2. Komitent je v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění povinen zaslat zboží na provozovnu komisionáře po předchozí písemné nebo telefonické dohodě s průvodním dopisem na své náklady na adresu Shadow Esthetics s.r.o., Podmokelská 753/29 405 02 Děčín. Informace k uplatnění práva z vadného plnění se podávají přes e-mailovou adresu reklamace@facer.cz.
 3. V případě opravy elektronického zboží, je komisionář oprávněn řešit opravu elektronického zboží prostřednictvím jedné z níže uvedených společností: bels.cz , BELS cz s.r.o., IČ: 47548363, sídlem: Praha - Michle, Nuselská 307/110, PSČ 14000; Servis spotřební elektroniky, Praha 4, Nuselská 307/110, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 / 261 218 480, Email: praha@bels.cz; Servis spotřební elektroniky, Praha 8, Nad Šutkou 19, 180 00 Praha 8, Tel.: +420 / 284 688 930, Email: praha8@bels.cz.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z vadného plnění, v případě, že komitentem je spotřebitel, se řídí příslušnými právními ustanoveními tj. zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě porušení smlouvy má spotřebitel práva vyplývající z § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Mezi tyto práva patří oprava, výměna, přiměřená sleva z  ceny, a není-li možné ani jedno z těchto, pak odstoupení od smlouvy.
 5. Podnikatel odpovídá spotřebiteli za to, že věc nebo poskytnutá služba je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že věc nebo služba má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, partnerem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc/službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídající kvalitě a kvantitě, zejména množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který podnikatel k věci/službě uvádí nebo pro který se věc obvykle používá, nebo k čemu je služba obvykle určena.
 6. V případě rozporu se smlouvou, má spotřebitel právo na to, aby podnikatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě/službu poskytl v rozsahu odpovídající smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou, nebo její výměnou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy.
 7. Výše uvedené neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci/obdržením služby o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci/obdržení služby, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí/obdržení, pokud to neodporuje povaze věci/služby nebo pokud podnikatel neprokáže opak.
 8. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá partner za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), která činí dvacet čtyři (24) měsíců. Tato doba se staví po dobu, kdy podnikatel převzal zboží k reklamačnímu řízení.
 9. Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení, mechanické poškození způsobené nesprávným zacházením spotřebitele aj.
 10. Dle zákona je podnikatel povinen řešit uplatnění práva z vadného plnění v zákonné lhůtě 30 dnů.

Čl. IX.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Komitent nabývá vlastnictví právo k objednanému zboží okamžikem jeho převzetí dle čl. VI smluvních podmínek.
 2. Komitent bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Komitent se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového portálu.
 3. Komitent není oprávněn při využívání internetového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu. Internetový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních klientů komisionáře a který je v souladu s jeho určením.
 4. Komitent bere na vědomí, že komisionář nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Čl. X.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 

 1. Ochrana osobních údajů komitenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Komisionář informuje komitenta, že za účelem naplnění závazků komisionáře v souvislosti s komisionářskou smlouvou a povinností vyplývajících z daňových předpisů bude zpracovávat osobní údaje komitenta, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Komisionář informuje komitenta, že může komisionáře (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů, doplnění a vymazání osobních údajů a dále se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 4. Pokud komitent souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude správce osobních údajů uchovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení. Ustanovení odst. 3 tohoto článku zůstává zachováno.
 5. Zpracováním osobních údajů komitenta může komisionář pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. S výjimkou předání osobních údajů partnerovi a přepravní společnosti v souvislosti s doručením objednaného zboží komitentovi nebudou osobní údaje komisionářem bez předchozího souhlasu komitenta předávány dalším třetím osobám.
Čl. XI.
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
 1. Komitent má právo na mimosoudní řešení sporu z komisionářské smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz. 

Čl. XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním objednávky přes FACER.CZ dává partner najevo souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami a také s reklamačními podmínkami komisionáře.
 2. Manipulaci s elektroodpady zajišťuje vyhláška: Vyhláška č. 352/2005 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Likvidaci elektroodpadu a jeho výkup zajišťuje: ENVIROPOL s. r. o. Československého exilu 2062/8 143 00 Praha 4 IČ: 28961722 DIČ: CZ28961722 Telefon: (+420) 234 235 286 Fax: (+420) 234 235 222 Web: www.enviropol.cz E-mail: info@enviropol.cz.
 3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený komisionářskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.
 5. Je-li některé z ustanovení těchto obchodních podmínek v rozporu s Kodexem GOS, který se komisionář zavazuje dodržovat nebo s platnými a účinnými právními předpisy ČR, použijí se ustanovení Kodexu GOS a právních předpisů ČR.
 6. Platná verze těchto Obchodních podmínek je dostupná na http://www.facer.cz.
 7. Součástí obchodních podmínek je formulář k odstoupení od smlouvy, který je přílohou č.1 smluvních podmínek - Vzor: Oznámení o odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a dále formulář k uplatnění reklamace, který je přílohou č. 2 smluvních podmínek - Vzor: Formulář k uplatnění reklamace. 

Příloha č. 1 : Vzor: Oznámení o odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Adresát:

Shadow Esthetics s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 03282490

zboží odešlete a adresu:

Michal Pletka - Facer.cz, Podmokelská 753/29 405 02 Děčín

zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka C 301262

Email: info@facer.cz

Web: www.facer.cz

(dále i „FACER“ nebo „komisionář“)

(zde spotřebitel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

(komitent-spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej komisionáři pouze v případě, že chce odstoupit od komisionářské smlouvy bez udání důvodu uzavřené distančním způsobem) 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum objednání (*) /datum obdržení  (*)....................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele …………......................................................................... 

Adresa spotřebitele

……….............................................................................

Podpis spotřebitele    ..........................................

 

Datum .................................................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)  

(*) Nehodící se škrtněte

 

Příloha č. 1 : Vzor: Formulář k uplatnění reklamace

 

Adresát: 

Shadow Esthetics s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 03282490

zboží odešlete a adresu:

Michal Pletka - Facer.cz, Podmokelská 753/29 405 02 Děčín

zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka C 301262

Email: info@facer.cz
Web: www.facer.cz

(dále i „FACER“ nebo „komisionář“)

(komitent-spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej komisionáři pouze v případě, že chce odstoupit od komisionářské smlouvy bez udání důvodu uzavřené distančním způsobem)

Oznamuji, že tímto reklamuji zboží (*) /o poskytnutou službu (*)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Popis závady zboží (*) / poskytnuté služby (*)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Přílohy – fotografie či jiné důkazy prokazující závadu

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Požadovaný způsob vyřešení reklamace : oprava zboží (*) / výměna zboží (*) / odstoupení od smlouvy (*) / přiměřená sleva (*)

Datum objednání (*) /datum obdržení  (*)....................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele …………............................................................................................................................................................................................................................................

Adresa spotřebitele ……….................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis spotřebitele    ..........................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum .................................................................

 

(*) Nehodící se škrtněte. 

 • Původní definice: Pojmem „FACER.CZ“ se rozumí elektronický systém pro objednávání a zprostředkování služeb zejména zajištění možnosti nákupu zboží ze zahraničí, provozovaný prodávajícím na http://www.facer.cz

Je to naopak než v zákoně  § 2458 - Obstará-li komisionář záležitost komitenta za výhodnějších podmínek, než jaké mu komitent určil, náleží prospěch jen komitentovi. 

 • NAVRHUJEME NAHRADIT původní:
 • čl. 2.3 - Koncový zákazník má právo zrušit objednávku odeslanou přes FACER.CZ bez udání důvodu ihned po jejím odeslání a to až do doby, než dojde k jejímu vyexpedování ze strany TOTO NELZE – MŮŽE ODSTOUPIT CELÝCH 14 DNŮ, ALE MUSÍ UHRADIT SLUŽBY POSKYTNUTE V TÉTO DOBĚ, BYLY-LI POSKYTNUTY NA ZADOST KLIENTA JIZ DOBĚ PŘED UPLYNUTIM LHŮTY PRO ODSTOUPENIM OD SMLOUVY
 • Po vzniku kupní smlouvy objednávkou přes FACER.CZ (čl. II odst. 2.2.) má koncový zákazník právo odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho části v tomto případě: - kupující se rozhodne před potvrzením vyexpedování zboží od prodávajícího odstoupit od smlouvy (po potvrzení o vyexpedování zboží již nelze tuto možnost využít a je třeba počkat, až je zboží kupujícímu doručeno, pak se postupuje dle reklamace) 

= NELZE UVÉST, ŽE PO VYEXPEDOVÁNÍ NELZE ODSTOUPIT A MUSÍ SE ČEKAT NA DORUČENÍ A POTÉ REKLAMOVAT. ZE ZÁKONA MÁ spotřebitel  PRÁVO ODSTOUPIT DO 14 DNÍ ODE DNE uzavření smlouvy! 

 • Původní podmínky: Reklamace velikosti oblečení, ve smyslu špatného přeměření ze strany kupujícího není možná.

Vzhledem k tomu, že před potvrzením koupě si kupující má možnost prohlédnout informace o velikostech, dále potřebný rozměr přeměřit, musí dbát na to, že rozměry jsou od prodávajícího zadány a je na kupujícím, aby odhadl svou velikost, přeměřil se a dle těchto zjištění zakoupil odpovídající produkt a řídil se doporučeními prodávajícího.